Mir sin do fir Iech

Méindes: vun 07h00 bis 17h00

Dënstes: vun 07h00 bis 17h00

Mëttwochs: vun 07h00 bis 17h00

Donnerstes: vun 07h00 bis 17h00

Freides: vun 07h00 bis 17h00

Samstes: vun 07h00 bis 17h00

Sonndes: ass ausnahmsweis ZOU

Wann Dir gaer een Rdv wëllt an Iech Eis verschidden Materialen unkucken wëllt, kënnt Dir Iech gaeren per Mail oder per Telefon mellen fir een Datum fest ze lehen.